ulotkaKarta Rowerowa

Kartę rowerową można uzyskać po ukończeniu 10 roku życia oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikację. Od osób pełnoletnich nie jest wymagane posiadanie dokumentu uprawniającego do jazdy rowerem. Dziecko, które nie ukończyło jeszcze 10 lat może poruszać się rowerem tylko pod opieką osoby dorosłej i jedynie po chodnikach.

Sprawdzenie umiejętności osób starających się o kartę rowerową dokonuje:

 • Nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • Policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,
 • Egzaminator,
 • Instruktor

Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:

 • teoretycznej,
 • praktycznej

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru z wiedzy na temat przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych. Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeśli osoba zdająca uzyska co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania. Po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej.

Egzamin praktyczny może obejmować:

 • Przygotowanie roweru do jazdy,
 • Jazdę rowerem na wprost,
 • Reagowanie na znaki drogowe – ustępowanie pierwszeństwa pieszemu,
 • Zmiana pasa ruchu,
 • „Ósemka” – bez podpórek i najeżdżania na linie,
 • Slalom

Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny jeśli osoba egzaminowana prawidłowo wykona co najmniej 90% manewrów.

Kartę rowerową wydaje nieodpłatnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły po zaliczeniu ww. egzaminów.

Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie może się poruszać po drodze publicznej. Jazda taka może skończyć się w przypadku spotkania patrolu policji pouczeniem, a nawet mandatem.

Uczeń poniżej 18 roku życia musi posiadać przy sobie kartę rowerową i okazywać ją na żądanie uprawnionego organu. Karta rowerowa nie upoważnia do jazdy po chodniku.

O miasteczku

Zadanie współfinansowane ze środków publicznych – budżetu Miasta Łodzi, realizowane przez Klub Sportowy „Społem" we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi.