Sportowa integracja - oświadczenia

Poniżej znajdują się oświadczenia, które należy wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć:

Oświadczenie uczestnika zajęć

Oświadczenie - zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach